赠峨嵋山弹琴李处士原文翻译赏析

赠峨嵋山弹琴李处士原文:  

 

峨嵋山下能琴客,似醉似狂人不测。何须见我眼偏青,

未见我身头已白。茫茫四海本无家,一片愁云飏秋碧。

壶中醉卧日月明,世上长游天地窄。晋朝叔夜旧相知,

蜀郡文君小来识。后生常建彼何人,赠我篇章苦雕刻。

名卿名相尽知音,遇酒遇琴无间隔。如今世乱独翛然,

天外鸿飞招不得。余今正泣杨朱泪,八月边城风刮地。

霓旌绛旆忽相寻,为我尊前横绿绮。一弹猛雨随手来,

再弹白雪连天起。凄凄清清松上风,咽咽幽幽陇头水。

吟蜂绕树去不来,别鹤引雏飞又止。锦麟不动惟侧头,

白马仰听空竖耳。广陵故事无人知,古人不说今人疑。

子期子野俱不见,乌啼鬼哭空伤悲。坐中词客悄无语,

帘外月华庭欲午。为君吟作听琴歌,为我留名系仙谱。   

赠峨嵋山弹琴李处士拼音解读:  

é méi shān xià néng qín kè ,sì zuì sì kuáng rén bú cè 。hé xū jiàn wǒ yǎn piān qīng , 峨嵋山下能琴客,似醉似狂人不测。何须见我眼偏青,

wèi jiàn wǒ shēn tóu yǐ bái 。máng máng sì hǎi běn wú jiā ,yī piàn chóu yún yáng qiū bì 。 未见我身头已白。茫茫四海本无家,一片愁云飏秋碧。

hú zhōng zuì wò rì yuè míng ,shì shàng zhǎng yóu tiān dì zhǎi 。jìn cháo shū yè jiù xiàng zhī , 壶中醉卧日月明,世上长游天地窄。晋朝叔夜旧相知,

shǔ jun4 wén jun1 xiǎo lái shí 。hòu shēng cháng jiàn bǐ hé rén ,zèng wǒ piān zhāng kǔ diāo kè 。 蜀郡文君小来识。后生常建彼何人,赠我篇章苦雕刻。

míng qīng míng xiàng jìn zhī yīn ,yù jiǔ yù qín wú jiān gé 。rú jīn shì luàn dú xiāo rán , 名卿名相尽知音,遇酒遇琴无间隔。如今世乱独翛然,

tiān wài hóng fēi zhāo bú dé 。yú jīn zhèng qì yáng zhū lèi ,bā yuè biān chéng fēng guā dì 。 天外鸿飞招不得。余今正泣杨朱泪,八月边城风刮地。

ní jīng jiàng pèi hū xiàng xún ,wéi wǒ zūn qián héng lǜ qǐ 。yī dàn měng yǔ suí shǒu lái , 霓旌绛旆忽相寻,为我尊前横绿绮。一弹猛雨随手来,

zài dàn bái xuě lián tiān qǐ 。qī qī qīng qīng sōng shàng fēng ,yān yān yōu yōu lǒng tóu shuǐ 。 再弹白雪连天起。凄凄清清松上风,咽咽幽幽陇头水。

yín fēng rào shù qù bú lái ,bié hè yǐn chú fēi yòu zhǐ 。jǐn lín bú dòng wéi cè tóu , 吟蜂绕树去不来,别鹤引雏飞又止。锦麟不动惟侧头,

bái mǎ yǎng tīng kōng shù ěr 。guǎng líng gù shì wú rén zhī ,gǔ rén bú shuō jīn rén yí 。 白马仰听空竖耳。广陵故事无人知,古人不说今人疑。

zǐ qī zǐ yě jù bú jiàn ,wū tí guǐ kū kōng shāng bēi 。zuò zhōng cí kè qiāo wú yǔ , 子期子野俱不见,乌啼鬼哭空伤悲。坐中词客悄无语,

lián wài yuè huá tíng yù wǔ 。wéi jun1 yín zuò tīng qín gē ,wéi wǒ liú míng xì xiān pǔ 。 帘外月华庭欲午。为君吟作听琴歌,为我留名系仙谱。

 

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。  

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: